Home » » Pengertian dan Sejarah munculnya hadis maudhu’

Pengertian dan Sejarah munculnya hadis maudhu’


Image result for hadis maudhu


Apabila ditinjau secara bahasa, hadis maudhu’  merupakan bentuk isim maf’ul dari wadho’a- ya dho’u. Kata wadho’a memiliki beberapa makna, antara lain, “menggugurkan”, misalnya kalimat wadho’al Jinayata ‘anhu (Hakim menggugurkan hukuman dari seseorang). Juga bermakna  attarku (meninggalkan), misalnya ungkapan ibilum maudhuahu  (Unta yang ditinggalkan di tempat pengembalanya).
Selain itu, juga bermakna al-iftirou wal ikhtilaqu (Mengada-ada dan membuat-buat), misalnya kalimat, wadhoa fulanu hadihil qishota (Fulan membuat-buat dan mengada-ngada kisah itu).[1]
Adapun pengertian hadis maudhu’ menurut istilah para  muhaditsin adalah sebagai berikut:
Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rosulullah SAW, secara mengada-ada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan ataupun beliau taqrirkan.”
Dari pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis maudhu’ adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik perbuatan, perkataan, maupun taqrirnya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Dalam penggunaan Masyarakat Islam, hadis maudhu’ disebut juga dengan hadis palsu.[2]


[1] Lihat Al-Qamus Al-Muhits, hlm. 94. Juz III. Pokok kata W-DH-‘A.
[2] Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, Ushul Al-Hadis. Terj. H.M. Qodirun dan Ahmad Musyafiq. Jakarta : Gaya Media Pratama. Hlm. 352


Ditulis Oleh : Unknown ~Materi Pendidikan

seocips.com Anda sedang membaca artikel berjudul Pengertian dan Sejarah munculnya hadis maudhu’ yang ditulis oleh Materi Pendidikan yang berisi tentang : yang suka dengan artikel tersebut silahkan Download dan klik share...

Blog, Updated at: 21.25

0 komentar:

Posting Komentar